Om stress

Upplever du långvarig stress och vill bryta den accelererande eller nedåtgående spiralen? Varmt välkommen till Coachande samtal eller Retreat och Baravara Bildresultat för hjärta

Stress och stresshantering

Den vanligaste diagnosen av alla sjukdomsfall i Sverige är psykisk ohälsa relaterad till stress. Antalet personer som är sjukskriva med den diagnosen har blivit 75 procent fler mellan åren 2013 och 2017.

Orsakerna är många, livet är komplext och hur du mår är unikt just för dig. Samtidigt finns likheter mellan oss människor och yttre faktorer som påverkar. Bland annat på grund av ökade krav och besparingar i arbetslivet drabbas allt fler av stress i sin yrkesutövning. Konkurrensen om jobben är hård vilket har till följd att det kan kännas osäkert att lämna en arbetsplats även om man vantrivs. Att vara långvarigt arbetslös är en hög stressfaktor i sig, antingen den är frivillig eller ofrivillig. Oro och nedstämdhet är vanliga följder, därtill kommer eventuella ekonomiska svårigheter. Många upplever dessutom att deras privatliv är fyllt av inre och yttre krav som de måste leva upp till för att duga. Vi ska ständigt vara uppkopplade och ta del av information. Tiden räcker inte till. Det blir allt svårare att få ”livspusslet” att gå ihop. Vi ställer oss frågan: Är det verkligen såhär jag vill leva mitt liv?

Fysiska, psykiska och sociala stressfaktorer samverkar vanligen och när vi tvingas trycka ned känslor och behov leder det till negativ stress och ohälsa. Därför är det så viktigt att vi i tid lyssnar till det som vår kropp försöker tala om för oss och även tar det på allvar.

Att under lång tid uppleva att man är utsatt för negativ stress – där belastningen och de upplevda kraven överstiger ens kapacitet, där det finns en obalans mellan de insatser man gör och den belöning man får ut, i kombination med känslan av att man inte kan göra någonting åt sin situation samt att man har för lite tid för återhämtning – leder till en mängd fysiska reaktioner i kroppen och till sjukdom.

Tecken på stress är bl.a. dålig sömn, irritation, koncentrationsbesvär, glömska, minskad sexuell lust, viktproblem, depression, ångest, huvudvärk, magbesvär, muskelvärk, högt blodtryck, svettningar, infektioner, herpes/psoriasis mm.

Vid stress reagerar vi enligt kamp – eller flyktmetoden  (”fight,- flight or freeze-response”), vår instinktiva överlevnadsmekanism som innebär en fysisk och psykisk mobilisering för att hantera faror och agera snabbt. Stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol ökar vilket kan orsaka hjärt– och kärlproblem. Även immunförsvaret påverkas negativt vilket ökar vår känslighet för sjukdomar. Långvarig stress orsakar en obalans i kroppen och i hjärnan. I en kamp – eller flyktreaktion träder även våra sinnesintryck i bakgrunden vilket kan leda till tunnelseende och att man fattar felaktiga beslut. Arbetsminnet påverkas negativt och vid långdragen utmattning även faktaminnet. Viktigt att påpeka är att det inte är kamp – eller flyktreaktionen i sig som är skadlig, tvärtom så är kroppens mobilisering nödvändig när vi befinner oss i fara. Det som är skadligt är att dess egentliga syfte – att eliminera fara – sällan uppfylls i vårt moderna samhälle. Vi kan inte eliminera faran (belastning och upplevda krav) eller springa ifrån den, utan vi är ständigt mobiliserade. Detta kan fungera bra under en begränsad tidsperiod men i längden är en sådan livsstil inte hållbar och i kombination med att man ser små möjligheter att påverka sin situation till det bättre orsakar detta kronisk stress. När vi inte längre ser någon utväg återstår endast alternativ 3 – att ”spela död”.  Vår kropp ger upp och vi blir sjuka.

Som tidigare nämnts samverkar flera faktorer och hur vi tar hand om våra fysiska kroppar vad gäller rörelse, mat, sömn och återhämtning har stor inverkan på förloppet.

Stresshantering

Det positiva är att om vi bromsar förloppet i tid och gör de nödvändiga förändringarna så kan vi snabbt förbättra vår hälsa igen. Att verkligen lyssna på sin kropp och på sina behov och ta dem på allvar kräver handling, beslutsamhet och mod. Det kan kännas tungt och orättvist och det kan vara svårt att se vad som är möjligt att förbättra. Här är det viktigt att vi får stöd från olika håll och tillgång till verktyg som hjälper oss att ta steg mot förändring. Kanske kan det vara till hjälp att bli påmind om att det inte alltid är dom stora stegen som behövs utan att man kan nå långt med ganska små förändringar?

Om du har bestämt dig för att stoppa det negativa förloppet är det viktigt att komma ihåg att du inte är konstig eller överreagerar när du tar dig själv på allvar. Du är absolut inte ensam – som vi vet har stressrelaterade sjukdomar ökat markant i antal på senare år och stress är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Du har allt att vinna på att försöka förebygga en eventuell utmattningsdepression eller utbrändhet.

Det finns verkyg som kan hjälpa dig att bromsa upp processen. Alla människor har sin egen väg som de behöver gå och därför passar olika verktyg för olika personer.  Det allra viktigaste är att bromsa förloppet i tid! Att ta hjälp av en stödperson som enbart har fokus på dig och varsamt leder dig i positiv riktning kan vara ett sätt. Att delta i en retreat – ”en reträtt”, dvs. att ta ett steg tillbaka – där du avsätter tid enbart för dig och har möjlighet till återhämtning ett annat. Avslappningsövningar, djupandning, meditation, mindfulness, frigörande dans och yoga hjälper dig att landa ”här och nu”, släppa oro och stress och lyssna in kroppen. Sunda tränings – och matvanor bidrar till att du mår bättre och får mer energi. Även här är det noga att lyssna in den egna kroppen, så att du vet vad som passar just dig. Det är lätt att gå vilse bland alla tips, råd och nya rön. Att vistas i naturen och inte minst göra sådant som skänker glädje i vardagen kan vara nog så viktigt.

För att kunna höra vad din kropp och själ uttrycker behöver du stanna upp och lyssna inåt, vilket verktyg du än väljer. Då ökar dina möjligheter att hitta ett förhållningssätt som gynnar dig och att göra val i samklang med den du är.

VAVIVA hjälper dig att våga vilja och välja den väg som är rätt för dig. Varmt välkommen!”

”Om man inte lyssnar till de känslor som viskar, blir man snart tvungen att lyssna på en kropp som skriker”
Kontakta oss

Till toppen

Tillbaka till föregående sida